Přidat na Seznam.cz  

HRADECKO – Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné závazné stanovisko k záměru modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, ve své 2. stavbě zdvoukolejnění a to v úseku Opatovice nad Labem – Hradec Králové. Třetí úsek Stéblová – Pardubice toto stanovisko obdržel už v listopadu 2017. Dvoukolejka je ve fázi přípravné dokumentace k územnímu řízení.

Modernizace železničního svršku, železničního spodku a technologických částí se bude částečně či většinově týkat na území města následujících tratích: 031, 020, 041 a Plačické spojky.

„Je konstatováno, že v rámci předkládané dokumentace byl posuzovaný záměr dvoukolejky posouzen ze všech podstatných hledisek. Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že předmětný záměr je přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech nepříznivých vlivů na životní prostředí,“ je uvedeno v závěru zprávy k posudku o vlivu na životní prostředí EIA.

Stavba zahrnuje celkovou modernizaci stávající jednokolejné železniční tratě včetně ŽST Opatovice nad Labem – Pohřebačka a ŽST Hradec Králové hl. n. spojenou s novostavbou druhé traťové koleje v úseku mezi stanicemi. Mimo tento úsek stavba zahrnuje rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení do ŽST Předměřice nad Labem, do ŽST Hradec Králové – Slezské předměstí, do odbočky Plačice a do ŽST Všestary. Bude zřízena nová zastávka Březhrad.

V ŽST Hradec Králové bude vybudován nový technologický objekt na jižním zhlaví. Budou provedeny stavební úpravy stávající výpravní památkově chráněné budovy. Podél železniční tratě v okolí dětského hřiště v ulici Poděbradova bude zřízeno ochranné oplocení k zabránění vběhnutí do tratě.

Bude modernizován železniční svršek, stávající kolejnice a pražce budou odstraněny, kolejové lože bude odtěženo. Bude položeno nové kolejové lože, nové pražce a kolejnice. Ve stávající koleji bude provedena sanace konstrukce pražcového podloží, bude obnoveno odvodnění. Bude vybudováno nové těleso pro druhou kolej.

Ve stavbě budou demolovány drážní objekty v kolizi se stavbou, např. spínací stanice Opatovice nad Labem, v ŽST Hradec Králové hl. n. budova stavědla jih, budova stavědla sever, objekty EPZ a drážní objekty na jižním zhlaví. Dále pak objekty nedrážních staveb, které jsou v kolizi se stavbou.

Traťová rychlost úseku dvoukolejky bude 160 km v hodině, reálná rychlost vlaků bude přibližně 120 km/h., v ŽST Hradec Králové hl. n. pak 80 km/hod.

Součástí záměru je rekonstrukce 13 úrovňových přejezdů, změna 2 přejezdů/přechodů na mimoúrovňové křížení, změna 1 přejezdu na podjezd, 4 nové železniční mosty – podchody, rekonstrukce 4 železničních mostů, prodloužení 2 podchodů, zrušení 2 mostů, rekonstrukce 5 železničních propustků, realizace 1 nové opěrné zdi, rekonstrukce 2 zárubní zdí, úprava pozemních komunikací a realizace protihlukových stěn o celkové délce 644 metrů.

Dále bude modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé technologie apod.

V rámci přípravy záměru stavby bude navržena ochrana stávající 2. řady jírovcové aleje dřevěným bedněním a mobilním oplocením v celé délce navrhované zdi po dobu výstavby. Investor zajistí pro období před zahájením prací a po jejich průběh odborný biologický dozor. Bude navržena a projednána náhradní výsadba za kácenou mimolesní zeleň. Budou navržena opatření pro případ ovlivnění hladiny podzemních vod plánovanou stavbou a v případě podstatné změny vydatnosti vodního zdroje bude zajištěn zdroj náhradní.

Všechny stavební práce budou prováděny pouze v denní době od 7 do 21 hodin.

Magistrát města Hradce Králové i Magistrát města Pardubice budou včas informovány o připravované stavbě, a to zejména informace o zahájení stavby, o délce stavby a o charakteru jednotlivých etap výstavby.

Po uvedení nové dvoukolejné železnice do provozu bude prověřeno hlukové zatížení nejbližších obytných objektů. V případě překročení hygienických limitů lze navrhnout a realizovat dodatečná protihluková opatření.

Obě stavby 2. a 3. etapy zdvoukolejnění jsou ve fázi přípravné dokumentace k územnímu řízení. Zdvoukolejnění žel. tratí Pardubice – Hradec a Velký Osek – HK – Choceň je na seznamu prioritních staveb, který má urychlit výstavbu. Novelu schválili poslanci i senátoři před několika dny, zbývá podpis prezidenta.

Mezi přínosy pro cestující bude patřit vyšší počet vlakových souprav, až 4 páry za hodinu v každém směru. Ministerstvo dopravy plánuje i pořízení nových vozidel pro obsluhu této trati. Díky zdvoukolejnění odpadne křižování a tím i vzájemné zpožďování čekajících vlaků, v případě oprav možnost používání jedné koleje. Dále pak návaznost na plánované zdvoukolejnění Velký Osek – Choceň a na 1. a 3. tranzitní koridor přes Pardubice. V neposlední řadě dojde i ke zvýšení bezpečnosti na trati díky oboukolejnému provozu.

Současná trať byla zprovozněna v roce 1857 a už v té době se počítalo s jejím budoucím rozšířením o druhou kolej, v roce 1965 byl její úsek z Hradce do Pardubic elektrifikován. Po celou existenci neprošla trať významnou rekonstrukcí. V roce 1960 se zde stala také nejtragičtější železniční nehoda v českých dějinách, o život u Stéblové přišlo 118 cestujících a 110 bylo zraněno.


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Mikulášský trolejbus pod dohledem kamer, dopravní podnik opět připevnil kameru na sběrače a zdokumentoval předvánoč…
  Letecký festival CIAF má v Hradci pokračovat. Konat se bude jednou za dva roky. Další ročník je v plánu v roce 2020…
  Hradecký dnes sehraje čtvrtfinále proti švýcarskému Zugu. V soutěži zůstal z českých…
  Hradec má nové kluziště pod širým nebem, stačí si vzít brusle a vyrazit. Otevřelo u obchodu Decathlon v nákupní zón…
  Budoucí komunikace Jižní spojka se objevila na portálu EIA k posouzení vlivů na životní prostředí. u…

  90 ~ 10K

  1.256

  1.128


  . / STREAM  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Proměna Rozárky

  Areál G+V kasáren

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ