Přidat na Seznam.cz  

Jižní spojka Hradec Králové

2027-2030

Důležitá silniční stavba, která výrazně pomůže dopravě v Hradci od dálnice D11, taková bude Jižní spojka

Trasa Jižní spojky / Infografika: ŘSD

CESTA PO JIŽNÍ SPOJCE

Na 90. kilometru odbočíte z dálnice D11 a po 300 metrech najedete na nový kruhový objezd u Bláhovky. Za dalších 800 metrů začíná mimoúrovňová křižovatka Kukleny se sjezdem v Pardubické ulici na Plačice a Kukleny.

Následně Jižní spojka překoná trať na Prahu a za 1 km mine okružní křižovatku Temešvár. Tuto lokalitu v takzvaném železničním trianglu čeká v budoucnu velký rozvoj se vznikem úplně nové čtvrti. Do budoucna sem bude přivedena doprava od Koruny.

Následuje přemostění trati na Pardubice a za další 1 km pak Jižní spojka skončí sjezdem na Hradubickou autostrádu v podobě turbo-okružní křižovatky.

Ve výhledu bylo i překlenutí Labe a pokračování až do Třebše, kde by se spojka napojila na Zborovskou ulici. Obyvatelé Moravského Předměstí by tak k dálnici D11 dojeli opravdu za moment.

+ PLUSY

+ odvedení většiny osobní dopravy mimo Kukleny, Gočárovu třídu
+ odvedení tranzitní dopravy mimo Kukleny
+ snížení počtu aut na Pražské třídě a kolem Koruny
+ dopravní napojení oblasti železničního trojúhelníku
+ rozvoj lokality Temešvár a Pražského Předměstí
+ nové rychlé propojení jihozápadních částí města
+ rychlejší přeprava na dálnici

PODOBNÉ PROJEKTY

SEVERNÍ TANGENTA

KŘIŽOVATKA MILETA

DÁLNICE D11INFO

Předpoklad ceny výstavby: cca. 1,5 mld. Kč (bez DPH)

Odhad začátku výstavby: 2027-28

Odhad otevření: 2030

Délka komunikace: 2980 metrů

Okružní křižovatky: 3x (Bláhovka, Temešvár, Hradubická)

Mimoúrovňové křižovatky: 1x (Pardubická)

Investor: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)HODNOCENÍ

Miniaplikace

STAV PROJEKTU /ŘÍJEN 2019/

Na základě oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí, které bylo na konci června 2018 předloženo na Krajský úřad Královéhradeckého kraje k posouzení, probíhá v roce 2019 zpracování dokumentace EIA. Je hotový projekt předběžného geotechnického průzkumu stavby.

POPIS

Nová autostráda s názvem „JIŽNÍ SPOJKA“ bude takzvaným jižním obchvatem Hradce Králové při sjezdu z dálnice D11. Spojka by měla ulevit přetížené Pražské i Gočárově třídě a celkově zlepšit dopravní situaci v tomto okruhu. V projektu jsou navržena tři okružní křížení – na Bláhovce, kde bude i rychlý nájezd pro IZS, v oblasti Temešváru, kterou čeká velký rozvoj a v napojení na Hradubickou třídu. Počítá se s jednou mimoúrovňovou křižovatkou s křížením v Pardubické ulici.

Nová komunikace bude zařazena do kategorie silnic I. třídy. Vzhledem ke své poloze a  napojení na Hradubickou silnici I/37 bude Jižní spojka pro řidiče představovat alternativu pro případ neplánované uzavírky nedaleké dálnice D35. V  neposlední řadě uleví části vnitřního městského okruhu.

Po dokončení Jižní spojky se Pražská třída vedoucí přes Kukleny, kudy dnes jezdí denně tisíce aut na dálnici, stane takzvanou slepou ulicí. Vjezd na spojku bude z Pardubické ulice. Z Pražské třídy se tak bude moct odbočit pouze buď na Plačice přes Albert, do areálu IZS nebo společnosti Teleflex. Rovně na dálnici jako dnes, to již možné nebude, dojde tím tak k velkému zklidnění této části města automobilovou dopravou.

S ohledem na výškové vedení trasy Jižní spojky je nezbytné zaslepení Kutnohorské ulice II/324 v úseku Kukleny – Plačice. Spojení obou městských částí bude zachováno pro nemotorovou dopravu, kdy se počítá s výstavbou podchodu. Spojení Kuklen a Plačic je zajištěno přes stávající ulice Vlčkovická a Pardubická, které se obě napojují na navržené MÚK Pardubická.

Následovat bude po překonání nové dvoukolejné železniční tratě na Prahu okružní křižovatka Temešvár s komunikacemi ústícími do nově rozvíjené zóny Temešvár. Tato křižovatka výhledově poslouží i pro přivedení dopravy mířící do prostoru křižovatky U Koruny a Hlavního nádraží.

Jižní spojka následně mimoúrovňově překříží mostní konstrukcí nově přeloženou místní komunikaci Borovinka, překoná dvoukolejku na Pardubice a následuje poslední okružní křižovatka Hradubická. Tato OK spirálovitého tvaru zajišťuje napojení směrově rozdělené čtyřproudové silnice I/37 spojující Hradec Králové a Pardubice.

Dříve se ve výhledu počítalo ještě s výhledovým návazným úsekem přes Labe do oblasti Zborovské ulice v Třebši.


    HRADEC KRÁLOVÉ DNES

    NOVINKY NA WEBU

    NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

    PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

    INFO O WEBU