Přidat na Seznam.cz  

Budoucnost MHD? Hradec asi čeká revoluce, vše bude jinak

Autor ~ LUPI 24. září 2019 | # 5 609 ZHLÉDNUTÍ

Zjednodušené schéma navrženého linkového vedení pro roky 2022+ / Foto: SUMF

HRADEC KRÁLOVÉ – Pokud se v budoucnu naplní strategický dokument rozvoje městské hromadné dopravy v Hradci Králové, cestující se budou muset připravit na celou řadu změn, někdy i revolučních, které tato podoba bude mít. Řada linek, tak jak je známe dnes a v trase, které dnes jezdí, pojede jinudy. Vzniknou úplně nové zastávky a vzniknou i nové trasy s rozvojem další infrastruktury.

V dokumentu, jenž nese název Strategický rámec rozvoje veřejné dopravy (SUMF), je dopodrobna shrnuta budoucnost MHD a kam se bude ubírat. Jen dodejme, že tento dokument byl v roce 2018 schválen Zastupitelstvem města Hradec Králové a nyní již dochází k postupnému zavádění změn v hradecké MHD, doporučených v tomto strategickém dokumentu SUMF.

Prvními novinkami v rámci tohoto dokumentu bylo zavedení trolejbusové linky na Plachtu a trolejové vedení na Pod Strání.

Dokument nastiňuje úplně nové linkové vedení, které bude reflektovat páteřní linky, doplňkové linky a ostatní linky (viz. plánek), všechny s taktovými intervaly. Hradec je dosud nemá.

Páteřní linky s intervalem 10 minut, o víkendu 20 minut. Doplňkové linky s intervalem 15 až 20 min., o víkendu 30 minut a ostatní linky s intervalem ve špičkách 30 a v ostatním období 60 minut.

ZASTÁVKY MHD

Při průzkumu nových zastávek bylo zjištěno, že zastávky chybí třeba před zimním stadionem v ulici Komenského naproti krajskému úřadu, nebo před kampusem UHK v ulici Hradecká. Ještě by se ale pár míst našlo, například u náměstí Svobody v centru města, kde je takové hluché místo.

Další kategorií jsou zastávky, které mají být vybudovány s rozvojem nových tras. Některé již jsou realizovány, třeba ty v Pilnáčkově ulici u Labského mostu, na Plachtě apod.

Mezi dalšími, se kterými se počítá při rozvoji sítě, to jsou zastávky u Harmonie I (tř. E. Beneše), FN – Benešova (tř. E. Beneše), FN – kampus UK (Zborovská ul.) – všechny po dobudování křižovatek u Milety. Dále Husova (ul. Husova), Planetárium, vč. točny (ul. Husova), Anenské náměstí (Pardubická ul.), Pardubická (Pardubická ul.) – stávající zastávky VLD, Plačice jednota (Vlčkovická ul.) – stávající zastávky VLD, Plačice obec, vč. točny (Vlčkovická ul., na západním konci Plačic), Svinárky (Podhůrská ul.), Podhůří (Podhůrská ul.), Parlament (ul. Bratří Štefanů v jiné poloze), Moravské Předměstí I (v ul. Mrštíkova), směr Malšovice, Na Občinách-U Střelnice (ul. Na Občinách) a FN heliport (v jižní části FN, u ul. Třebešská).

Ve výhledu na roky 2022+ se tak počítá jednak s dokončenou Miletou, ale třeba i s možností zprůjezdnění zaslepení křižovatky Tesla v ul. Víta Nejedlého směrem ke Slavii a soudu (pouze pro vozidla MHD), tak jak tomu bylo v minulosti. Zde by se pak případně dala navrhnout i nová zastávka u haly Slavie.

PÁTEŘNÍ METROPOLITNÍ LINKY

Mezi páteřní metropolitní linky budou dle dokumentu patřit linky číslo: 6, 18, 24 a 27.

Trolejbusová linka 6 je nově trasována namísto Gočárovy třídy přes Dukelskou, Muzeum, poté po stejné trase na konečnou Cihelna. V pracovních dnech v období 5 – 19 hod. zaveden pravidelný interval 10 minut, který mezi 18 a 19 hod. přechází na interval 20 minut. Ve dnech pracovního volna interval 20 minut.

Autobusová linka 18 je nově vedena v trase z Terminál HD přes Hlavní nádraží, Dukelskou třídu na I. městský okruh, přes zastávky Adalbertinum a Zimní stadion, pokračuje na Brněnskou třídu, Benešovu tř., Hvězdu a je ukončena na zastávce Podzámčí. Linka je v úseku Terminál HD – centrum proložena s linkou 6 na výsledný interval 5 minut (večer a o víkendu 10 minut). V úseku centrum – Benešova tř. je proložena s linkou 27 na výsledný interval 5 minut (večer a o víkendu 10 minut).

Autobusová linka 24 je provozována ve stávající podobě v trase Terminál HD – Fakultní
nemocnice – Hvězda – Pod Strání.

Linka 27 je provozována ve stávající podobě v trase Slezské Předměstí-Cihelna – Adalbertinum – Pod Strání.

Všechny tyto linky pojedou s intervalem 10 minut, večer 20 minut a o víkendu taktéž 20 minut.

OBSLUŽNÉ MĚSTSKÉ LINKY

Nová linka 1 je odkloněna přes Benešovu třídu (mezi zastávkami Fakultní nemocnice a Na Plachtě). Návrh počítá s vedením linky v celé délce Benešovy tř., tj. včetně její dostavby a napojení do křižovatky Mileta. Odkloněním linky se odstraní souběh s linkou č. 2 mezi Novým HK a zastávkou Hotel Garni, zároveň nabídne nové přímé spojení z Nového Hradce Králové na Benešovu tř., kde se nachází obchody, služby, školy i spádová Poliklinika III. Zároveň je vybranými spoji navržena obsluha Husovy
ul. v Novém Hradci Králové. Interval 20 minut.

Trolejbusová linka 2 zůstává beze změny oproti stávajícímu stavu. Interval 20 minut.

Trolejbusová linka 3 je nově vedena přes Gočárovu tř. (namísto Dukelské) a zkrácena k Terminálu HD. S ohledem na nižší využití spojů v úseku Sídliště Sever – Slezské Předměstí-Cihelna je linka zkrácena do točny Sídliště Sever. Na konečnou zastávku Slezské Předměstí-Cihelna jsou pak vedeny pouze vybrané spoje. V úseku do Plačic a Kuklen je linka nahrazena linkou 7.

Trolejbusová linka 7 je vedena po stávající trase z konečné zastávky Malšovice-U Čechů do centra města na I. městský okruh a přes zastávku Muzeum a OD Tesco a Atrium k Hlavnímu nádraží. Odtud však nepokračuje k Terminálu HD, ale s ohledem na obdobnou přepravní poptávku z Malšovic a z Kuklen je prodloužena do Kuklen místo linky 3. Linka je systémově ukončena v zastávce Kukleny Albert, do Plačic jedou pouze vybrané spoje. Systémová obsluha Plačic je řešena vhodnější samostatnou přímou linkou 10.

Trolejbusová linka 9 je zcela přetrasována a navrácena z větší části do původní podoby před optimalizací v roce 2013. S ohledem na přetrasování linky 1 již nově není nutné neefektivní trasování linky 9 přes Benešovu třídu a Hvězdu a nově je trasována z Malšovic přes OC Futurum k zastávce Hotel Garni a dále po Gočárově okruhu do Dukelské třídy a k Hlavnímu nádraží a Terminálu HD. Spojení Benešovy tř. s Fakultní nemocnicí a II. městským okruhem je zajištěno linkou 1, spojení Malšovic s Benešovou třídou a Hvězdou zajištěno linkou 25, obsluha Zborovské ul. zajištěna přetrasováním linky 23. V oblasti OC Futurum a Hotel Garni nahrazuje přetrasovanou linku 1.

Autobusová linka 12 je nově přetrasovaná v úseku mezi zastávkou OD Tesco a Atrium a zastávkou Pyrám přes II. městský okruh (severní část). Přetrasovaná linka tak zajistí přímou obsluhu nové rozvojové oblasti u Labského mostu, kde se předpokládá výstavba nového sídla ČSOB se stovkami zaměstnanců. S ohledem na nové trasování linky mimo centrum města je navrženo její zkrácení do zastávky Jungmannova.

V úseku k Tescu Březhrad je linka nahrazena linkou 14 vedoucí přes centrum, v úseku do Březhradu je nahrazena linkou 13. Spojení oblasti zastávky Stoletá s centrem města je zajištěna systémovou skladbou linek 5, 11 a 23, přímé spojení oblasti Jungmannova a Metuje je zajištěno nově linkami 13 a 14. Pro větší přehlednost v oblasti doporučujeme přejmenovat zastávku Alessandria v ul. Bratří Štefanů na jasnější název, např. Alessandria, Bří Štefanů.

Autobusová linka 14 je vedena ve stávající trase Slezské Předměstí-Cihelna – Věkoše – centrum města –
Jungmannova. Na svém jižním konci je však ze zastávky Jungmannova prodloužena do zastávky Tesco Březhrad místo zkrácené linky 12. Návrh počítá s vedením linky mezi zastávkami Jungmannova a Tesco Březhrad po nové obslužné komunikaci mimo silnici I/37.

Autobusová linka 23 je svým sníženým významem dopravního spojení jen doplňkovou linkou zajišťující obsluhu ul. Zborovská (místo dnešní linky 9) a v prokladech spojů s linkami 5 a 11 posilující spojení oblasti Stoleté s centrem města za přetrasovanou linku 12. Linka zůstává v nezměněném trasování ze Slezského Předměstí přes centrum města do zastávky Pod Strání. Mezi zastávkami Zimní stadion a Hvězda je linka nově vedena po obchvatu Třebše – ul. Zborovská. Respektovány jsou nově navržené zastávky v oblasti křižovatky Mileta, viz linka č. 1.

Trasa autobusové linky 25 zůstává beze změny. V případě budoucí obytné a komerční zástavby v Severní zóně se ve výhledu dá počítat do tohoto prostoru s přetrasováním této linky 25 z ul. Severní (a již nezajíždějící na obrat do místní části Věkoše).

OKRAJOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ LINKY

Autobusová linka 5 je nově okružní linka. S ohledem na slabší obsazení spojů této linky v úseku centrum –Terminál HD a s ohledem na nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes Centrál i Gočárovu třídu) a s ohledem na velkou vzdálenost místní části Slatina od Terminálu HD je linka nově ukončena v centru města objezdem po I. městském okruhu. Vzhledem k ukončení linky objezdem centra města doporučujeme zřídit novou nástupní hranu zastávky „Zimní stadion“ v ul. Komenského, tak jak je provedeno ve studii křižovatky Fortna.

Autobusová linka 8 má oproti současnosti částečně pozměněnou trasu a nabízí tak několik nových spojení. Z Terminálu HD je vedena přes zastávku Habrmanova a sídliště Metuje k Fakultní nemocnici a dále do Malšovic a k Lesnímu hřbitovu. Linka tak nabízí systémovou obsluhu oblasti Lesního hřbitova místo nesystémově prodlužovaných spojů linky 9. Linka zajistí také velmi poptávané rychlé spojení širší části Malšovic s Fakultní nemocnicí. Nově zajistí také velmi poptávané přímé spojení nemocnice s Pražským předměstím v oblasti Metuje. Změna u linky je již z větší části provedena, kromě spojení na Lesní hřbitov.

Autobusová linka 10 je nově od Hlavního nádraží prodloužena do Kuklen a do Plačic. Její trasa vede po Pražské třídě, kde se na Anenském náměstí odpojuje a Pardubickou ulicí pokračuje přímo do centra Plačic. Na její trase se předpokládá vznik tří párů nových zastávek – zcela nové zastávky na Anenském náměstí v Pardubické ulici, pár zastávek Kukleny, Pardubická v místě stávajících stejnojmenných zastávek VLD a pár zastávek Plačice jednota v místě stávajících zastávek VLD (veřejná linková doprava). Zároveň se předpokládá rozšíření trasy v Plačicích, navrhujeme prodloužení a vybudování nového obratiště se zastávkami v západním konci Plačic. Bez ohledu na konečné řešení systémové obsluhy Plačic (linkou 7 nebo 10) je existence podobné linky ve výhledu +10 let nevyhnutelná pro obsluhu rozvojového území „Temešváru“ přes Kukleny a jižní spojku. Při realizaci rozvojového území mezi železničními tratěmi v tzv. „Temešváru“ bude vhodné linku odklonit do této oblasti.

Autobusová linka 11 je s ohledem na slabší obsazení spojů těchto linek v úseku centrum – Terminál HD a nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes zastávku Centrál i Gočárovu tř.) a s ohledem na vzdálenost místní okrajové části Svinary a Parlament od Terminálu HD je linka nově ukončena v centru objezdem po I. městském okruhu kolem starého města. Nově je linka vedena jako polookružní s výchozí zastávkou ve Svinarech. Navrženo je přetrasování linek přes místní část Svinárky, které zajistí lepší obsluhu této části města a bude mít vysoký potenciál ve využívání linky i občany západní části obce Blešno.

Autobusová linka 13 je s ohledem na slabší obsazení spojů této linky v úseku centrum – Terminál HD a nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes zastávku Centrál i Gočárovu tř.) a s ohledem na vzdálenost místní okrajových částí Rusek a Piletice od Terminálu HD je linka nově přetrasovaná do Březhradu místo linky 12. Trasování linky přes Jiráskovo nám. zajišťuje spojení Březhradu s místní ZŠ, naopak s ohledem na budoucí výstavbu železniční zastávky Březhrad v centru obce a tím zavedenou obsluhu Březhradu železniční dopravou, není neefektivně dublováno toto spojení Březhrad – hlavní nádraží a linka je vedena přímo do centra města mimo hlavní nádraží. V úseku Jungmannova – Tesco Březhrad – Makro Březhrad návrh počítá s vedením linky po nové obslužné komunikaci (mimo I/37). Zde by se ale více hodilo spojení přes hlavní nádraží, alespoň pro obyvatele Pouchova a Věkoš, pozn. redakce.

Autobusová linka 15 je vedena po stávající trase, nezajíždí však k Panelárně v Předměřicích a do Lochenic, v Předměřicích nad Labem je její výchozí zastávkou Předměřice Cukrovar. Z důvodu společného vedení ve Věkoších a Plotištích s dalšími linkami 13 a 35 je však její provoz proti současnosti omezen. Nadále však linka zajišťuje přímé spojení Plotiště nad Labem s centrem města a oblast letiště a Věkoš se zastávkami Hlavní nádraží a Terminál HD. Vybrané spoje prodloužené do Správčic zůstávají zachovány (rámcový jízdní řád s prodloužením vybraných spojů počítá). Ve výhledovém období s ohledem na rozvojovou plochu u Letiště a jeho samotný rozvoj je vhodné sledovat možné prodloužení linky do této oblasti.

Nově zavedená linka 35 zajišťující spojení severní části Předěřic nad Labem a Lochenic. Linka je vedena z Lochenic přes Předměřice nad Labem a Plotiště nad Labem a ukončena na Terminálu HD. S ohledem na velkou vzdálenost Lochenic a Předměřic není vhodné vedení linky až do centra města jako v současnosti a obsluha těchto obcí je tak řešena samostatnou linkou 35.

Autobusové lince 16 díky systémové obsluze místní části Podzámčí linkou 18 významně poklesne význam a je tak nově primárně určena pro obsluhu místní části Roudnička. S ohledem na vzdálenost této místní části od Terminálu HD a nově zajištěnému systémovému spojení mezi centrem města a Terminálem HD (přes Centrál i Gočárovu tř.) je linka nově ukončena objezdem starého města po I. městském okruhu. Obsluha Svobodných Dvorů a Stěžer je nově řešena linkami 26 a 36.

Nově zavedená linka 26 nahrazuje ve Svobodných Dvorech linku č. 16 zkrácenou do centra města. S ohledem na vzdálenost místní části Svobodné Dvory od centra a s ohledem na nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD (přes Centrál i Gočárovu tř.) je linka vedena pouze k Adalbertinu a blokovou smyčkou přes Gočárovu třídu a Střeleckou ul. zpět.

Nově zavedená linka 36 nahrazuje ve Stěžerech linku č. 16 zkrácenou do centra města. S ohledem
na vzdálenost obce Stěžery od centra a s ohledem na nově zajištěné frekventované spojení
v úseku centrum – Terminál HD je linka vedena pouze k Terminálu HD. V úseku Svobodné Dvory – centrum je linka proložena s linkou č. 26 na výsledný interval 15 minut ve špičce a 30 minut v ostatních obdobích.

Autobusová linka 17 je vedena jako polookružní s výchozí zastávkou ve Svinarech. S ohledem na slabší obsazení spojů této linky v úseku centrum – Terminál HD a nově zajištěné frekventované spojení v úseku centrum – Terminál HD a s ohledem na vzdálenost místní okrajové části Svinary a Malšova Lhota od Terminálu HD jsou linky nově ukončeny objezdem po I. městském okruhu kolem starého města. Doporučujeme zřídit novou nástupní hranu zastávky „Zimní stadion“ v ul. Komenského, tak jak sleduje vznikající studie „Modernizace přestupního uzlu U Fortny v Hradci Králové“, píše se v dokumentu.

Autobusová linka 20 je nově převedena do plnohodnotné podoby s provozem celodenně a celotýdenně. Nahrazuje zároveň linku 18, která nově plní páteřní funkci. Linka zajišťuje systémovou obsluhu obce Vysoká nad Labem. Do trasy linky je nově zařazena zastávka Nové Podzámčí pro zlepšení dopravní obslužnosti rozrůstající se lokality kolem této zastávky. Doporučujeme prověřit možnost zavedení obsluhy obce Opatovice nad Labem touto linkou, spojení bylo v anketních průzkumech poptáváno cestující veřejností a má vysoký potenciál ve využití linky, uvádí dokument. Návrh s tímto vedením již počítá. Jako nejméně náročná varianta se jeví otáčení vozidel blokovým průjezdem v blízkosti čerpací stanice a využití bývalé zastávky VLD IREDO Opatovice n.L., u čerp. st. Toto vedení nepředpokládá nutnost žádných investičních výdajů (existují dostatečné prostorové možnosti pro otáčení autobusu i zastávka). Je navržena systémová obsluha obou obcí Vysoká nad Labem a Opatovice nad Labem po 60 minutách. V případě nezájmu obcí o některé spoje je možné tyto spoje ukončit v zastávce Nové Podzámčí.

Součástí dokumentu je i speciální linka s názvem H/C (Hospital/Centrum), která by jezdila v úseku z areálu fakultní nemocnice do centra přes Malé a Velké náměstí a zpět do FN. Vznikla by sloučením stávající linky č. 19 a bývalé Zelené linky, která ale svůj provoz již ukončila.

V dokumentu se ještě píše o lince 4 a 44 v poněkud jiném uspořádání a vedení linky než má dnes. Linka 4 by měla jezdit ze Sídliště Plachta, po Brněnské, po I. městském okruhu centrum objíždí a přes zastávky Magistrát města a Adalbertinum se dostává na Gočárovu tř., ke Hlavnímu nádraží a k Terminálu HD. Linka je v provozu pouze ve špičkách pracovních dní. V ostatních obdobích je nahrazena linkou č. 44 ve zkrácené trase Sídliště Plachta – centrum města – Sídliště Plachta.

O trolejbusovém spojení na Pod Strání, které bylo vybudováno a v současnosti ho řeší právě linka 4 (na Plachtu jezdí linka 21), se v dokumentu uvádí pouze to, že by trolejbusová trať měla prý sloužit pouze jako manipulační, což je poněkud zvláštní. Zde by se například hodilo prohození a mohla by tuto trať obsluhovat trolejbusová linka 21 příp. návrat čísla 28, na trase z Pod Strání přes Futurum až na Terminál HD, pozn. redakce.

VÝSLEDEK

Z navrhované podoby vypadávají linky č. 19, 21, 22 a 33. Volná čísla linek jsou ještě u čísel 28, 29, 30 a více. Naopak v návrhu jsou nová čísla linek 35, 36 a 44. Nový návrh tak bude znamenat zřejmě více přestupování, intervaly u některých linek, hlavně těch páteřních budou velmi krátké, takže se nebude muset čekat dlouhou dobu.

Zůstává otázkou, na kolik je tento dokument opravdu závazný, zřejmě asi ne všechny změny budou do posledního bodu realizovány, možná se budou vybírat ta nejlepší řešení, bude asi také záležet na momentální situaci, poptávce, záměrům města a komunikaci s veřejností. Odhadujeme, že některé radikální změny ve vedení linek nebudou moct být pro odmítavý postoj obyvatel realizovány.

Samozřejmě jedná se pouze o dokument, který má ale doporučující charakter, navíc je zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z evropských fondů a je vyžadován Evropskou komisí. Možná tedy ne všechny změny, ale zřejmě mnoho věcí z tohoto dokumentu realizováno časem jistě bude. A některé změny už se z tohoto dokumentu v hradecké MHD objevují.

Dokument tak přináší řadu změn, někdy kladných jako stejné intervaly a zavedení placení kartou, někdy i záporných, což se týká vedení některých linek. I když dokument ve vedení linek nastínil určitá zajímavá řešení v některých částech města.

Součástí dokumentu jsou i upravené jízdní řády všech linek s taktovými intervaly. Na papíře ty časy vypadají opravdu srozumitelně a jasně. Jsou navíc dělané tak, aby v jednom či podobném směru, pokud jede více linek, byl čas rozumně rozložen a neodjelo vše najednou, což se občas stává. Pak následuje dlouhá časová prodleva do dalšího spoje.

Dokument byl realizován s pomocí ohromného množství dat a výstupů v přepravě obyvatel, jízdních zvyklostí, dotazování, obsazeností spojů, přepravních trendů, finanční stránky, dat z dopravního podniku, zkrátka představuje komplexní a detailní přehled o MHD a navrhuje díky těmto poznatkům nová řešení. Dokument má celkem necelých 600 stran.

Určitě je zde ale prostor i pro jiné vedení linek dle poptávky okolních obcí či komisí místní samosprávy a obyvatel, které se nemusí řídit tímto dokumentem.

Minimálně do 10 let se tak jistojistě dozvíme, zda tento dokument časem vstoupil do hradeckých ulic či jen některé z jeho bodů.

Připomínáme, že dokument počítá nejméně s dobou realizace 2022+.

Níže pro představu uvádíme ještě výběr z podoby jízdních řádů páteřních, doplňkových a ostatních linek.

Jízdní řád páteřních linek

Jízdní řád doplňkových linek

Jízdní řád ostatních linek


  DEJTE HRADCI LIKE NA FACEBOOK, DĚKUJEME :)

  Dopravce v úterý mimořádně na hlavním nádraží v Hradci. „Pokud dojde ke zkapacitnění trati tak, že by pos…
  RT : Takhle ten Hradec zase tak velký nevypadá.
  V součtu včerejšího dne a komplikacím na koridoru, jelo přes Hradec odklonem několik expresních vlaků @ceskedrahy_…
  Záchrana třech trosečníků z ostrůvku na Orlici se v Hradci podařila. Muž se dvěma psy se na ostrov sice dostal, ale…
  RT : Jestli budete někdy teď přes léto v Hradci Králové, doporučuju vyhledat si čokoládovnu Jordis. Já teda čokoládu m…
  Děsivá nehoda se stala v Hradci na nadjezdu v Malšovicích nad Gočárovým okruhem. Opilý šofér prorazil zábradlí a sp…
  RT : Z se dnes stalo frekventované nádraží.

  11.826

  1.498

  1.254


  #PROUD ZPRÁV

  ~WEBKAMERY

  @MENU


  96 %

  96 %

  94 %

  94 %

  92 %

  91 %

  91 %

  88 %

  87 %

  nové

  nové


  Chirurg. komplex FNHK (- 1 %)

  Regionální sídlo ČSOB (~ 0 %)

  Dvoukolejka HK ~ PCE (- 1 %)

  Univerzita Karlova (~ 0 %)

  Obytný blok Koruna (+ 1 %)

  Fotbalová aréna (+ 1 %)

  Jižní spojka (+ 1 %)

  Severní tangenta (+ 2 %)

  Křižovatka Mileta (~ 0 %)

  Nové OC Hvězda

  Jižní propojení

  Všechny projekty a stavby v HK

  Najděte si, co hledáte!  Lze hlasovat pro více odpovědí, do konce zbývá...

  HRADEC KRÁLOVÉ DNES

  NOVINKY NA WEBU

  NEJVĚTŠÍ MĚSTSKÉ ČTVRTI

  PROJEKTY VE VÝSTAVBĚ

  INFO O WEBU